HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ THPT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Số:  2020 /TB-ĐHCT-HĐTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày  30  tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết quả sơ tuyển và điểm chuẩn theo phương thức xét điểm học bạ THPT
vào đại học chính quy năm 2022 (Phương thức 3)

Căn cứ Biên bản số 1824/BB-ĐHCT-HĐTS ngày 21 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc xét tuyển và xác định điểm chuẩn bằng phương thức xét điểm học bạ THPT năm 2022.

Hiện nay, Trường chưa nhận được phân giao chỉ tiêu tuyển sinh các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (ngành sư phạm) từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), do đó Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHCT chưa xét tuyển các hồ sơ đăng ký ngành sư phạm (phương thức 4). Trường sẽ xét tuyển phương thức 4 khi nhận được phân giao chỉ tiêu và thông báo kết quả sau.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo điểm chuẩn và điều kiện trúng tuyển các ngành xét tuyển điểm học bạ THPT theo Phương thức 3 như sau:

1. ĐIỂM CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

1.1. Điểm chuẩn:

Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo từng mã ngành tuyển sinh (Bảng điểm chuẩn được đính kèm). Điểm chuẩn mỗi ngành bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.

1.2. Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh trúng tuyển khi thỏa các điều kiện sau đây:

  • a) Tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2022 trở về trước.
  • b) Có đăng ký xét tuyển trực tuyến và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trong thời gian quy định của Trường ĐHCT (nếu chỉ nộp phiếu online mà không nộp hồ sơ về Trường thì không được xét tuyển).
  • c) Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của phương thức 3.
  • d) Điểm xét tuyển của thí sinh từ bằng đến lớn hơn điểm chuẩn của ngành tương ứng (Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

đ) Thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số những nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

1.3. Xem kết quả:

Để xem kết quả, thí sinh đăng nhập vào Hệ thống Đăng ký xét tuyển của Trường ĐHCT (http://xettuyen.ctu.edu.vn) bằng tài khoản của thí sinh đã có khi đăng ký xét tuyển.

2. THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN LƯU Ý THỰC HIỆN:

2.1. Thí sinh phải đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển vào Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ GDĐT tại  http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn (sau đây gọi là Cổng tuyển sinh) để xử lý nguyện vọng lọc ảo cùng với những nguyện vọng đăng ký xét tuyển khác theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2022. Nếu không đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển vào Cổng tuyển sinh theo quy định thì được hiểu là thí sinh tự hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo phương thức 3 này và Trường ĐHCT không giải quyết mọi khiếu nại về sau.

- Thời gian thực hiện: từ 22/7/2022 đến 17g00 ngày 20/8/2022

- Thông tin nguyện vọng nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển để đăng ký vào Cổng tuyển sinh như sau:

  • Thứ tự ưu tiên: thí sinh tự sắp xếp thứ tự ưu tiên theo nguyện vọng mong muốn được học nhất (1 là ưu tiên cao nhất)
  • Mã Trường: TCT
  • Mã ngành, tên ngành và mã tổ hợp xét tuyển của nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển
  • Mã phương thức xét tuyển: 200
  • Tên phương thức xét tuyển: Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

2.2. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT (thí sinh tự do) nhưng chưa thực hiện việc đăng ký thông tin cá nhân trên Cổng tuyển sinh của Bộ GDĐT phải thực hiện việc đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng cho việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, cụ thể từ ngày 12/7/2022 đến ngày 18/7/2022, thí sinh:

- Tải mẫu phiếu đăng ký thông tin cá nhân (đính kèm) và kê khai thông tin trên phiếu;

- Nộp phiếu tại điểm tiếp nhận (theo quy định và hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo nơi thí sinh thường trú) để nhận thông tin tài khoản phục vụ công tác tuyển sinh.

2.3. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh khi xử lý nguyện vọng lọc ảo chung, khi xem kết quả trúng tuyển thí sinh cung cấp cho Trường ĐHCT “Số CMND/CCCD/ĐDCD” dùng để đăng nhập vào Cổng tuyển sinh của Bộ GDĐT.

2.4. Trường ĐHCT không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết mọi khiếu nại nếu thí sinh cung cấp sai thông tin theo yêu cầu và hướng dẫn trên.

3. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3872 728           Hotline: 0886889922

Email: tuyensinh@ctu.edu.vn       Website: http://tuyensinh.ctu.edu.vn

Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/ctu.tvts

Nơi nhận:
- Công bố Website;
- P.CTSV, P.KHTH;
- Lưu: VT, ĐT.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HÀ THANH TOÀN